Deelnamereglement

De BoslandGranFondo is een wielerevenement met als uitdaging om 100km of 160km te fietsen doorheen de Bosland natuur. We streven ernaar onze deelnemers naar zoveel mogelijk mooie natuurplekken te sturen zonder daarbij de aanwezige natuur en infrastructuur te beschadigen.

Dit deelnamereglement heeft de bedoeling de deelnemers van de BoslandGranFondo te informeren en om de veiligheid van deze deelnemers zoveel mogelijk te garanderen. De organisatie wenst vooral de Boslandnatuur te promoten maar wil daarnaast ook deelnemers, toeschouwers, bezoekers en partners bewustmaken van het enorme belang van het vrijwaren van onze overgebleven natuur.

Deelnemen aan deze BoslandGranFondo kan enkel individueel.
Deze uitdaging wordt georganiseerd door VZW BoslandTrail.

Artikel 1
De BoslandGranFondo wordt georganiseerd door de VZW BoslandTrail.

Artikel 2
De BoslandGranFondo is een Gran Fondo. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3
Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door de VZW BoslandTrail worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en enkel overdraagbaar via officiële BoslandGranFondo-kanalen.

Artikel 4
De deelnemer is verplicht het aangegeven parcours te volgen.

Artikel 5
Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden

  • wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar
  • dieren mee te voeren, ter bescherming van de dieren zelf, de deelnemers en de lokale natuur.
  • gebruik te maken van een vervoermiddel
  • kinderwagens of andere een- of meerwielige voorwerpen, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te voeren
  • voorwerpen te dragen of mee te nemen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers

Dit alles met uitzondering van datgene dat vooraf werd aangevraagd en werd goedgekeurd bij/door organiserend comité.

Artikel 6
De deelnemers, medewerkers en het publiek mogen op geen enkele wijze uiting geven aan een politieke of religieuze voorkeur tijdens het evenement.

Artikel 7
De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

Artikel 8
Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 9
Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode is steeds van kracht op de openbare weg tenzij anders aangegeven.

Artikel 10
Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn ten allen tijde verworven door de organisator. Bij annulatie van jouw deelname is VZW BoslandTrail niet verplicht het inschrijvingsgeld terug te betalen.

Artikel 11
Met de inschrijving voor de BoslandGranFondo (zowel Gravel Medio Fondo – 100km als Gravel Gran Fondo – 160km) verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement.

Artikel 12
De VZW BoslandTrail is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 13
De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te wijzigen, of de BoslandGranFondo geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Artikel 14
Deelnemen kan alleen vanaf het jaar waarin iemand 16 jaar wordt, om medische redenen.

Artikel 15
VZW BoslandTrail houdt deelnemerslijsten bij van de 4 voorgaande edities enkel voor eigen doeleinden.

Artikel 16
Deelnemers en andere aanwezigen geven VZW BoslandTrail de toestemming om foto’s en video’s genomen in het kader van het evenement, te gebruiken voor haar interne en externe communicatie.

Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de VZW BoslandTrail. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Hasselt.

Artikel 18
De deelnemer dient zich ten allen tijde aan de geldende wegcode te houden.

Artikel 19
De deelnemer dient zich ten allen tijde van een valhelm te voorzien.

Artikel 20
De deelnemer onthoudt zich ten allen tijde van middelen aangegeven op de dopinglijst van WADA, zowel in als buiten wedstrijd. Ook mechanische doping wordt uiteraard niet toegestaan.